Statut


Statut stowarzyszenia Lokalne Centrum Inicjatyw „Propager”

Rozdział I. Nazwa, teren działania, siedziba.

§ 1.
 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Lokalne Centrum Inicjatyw „Propager”
 2. Stowarzyszenie może posługiwać się następującym skrótem: LCI „Propager”

§ 2.
 1. Stowarzyszenie prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla realizacji swoich celów statutowych Stowarzyszenie może działać poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w ramach obowiązującego prawa.

§ 3. 

Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Hyżne.

Rozdział II. Cele Stowarzyszenia i ich realizacja. 

§ 4.

Celem Stowarzyszenia jest:
1)      działalność na rzecz społeczeństwa lokalnego, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców obszarów wiejskich województwa podkarpackiego;
2)      kultywowanie i propagowanie lokalnej tradycji, kultury i historii;
3)      propagowanie aktywnego i zdrowego trybu życia, sportu, kultury fizycznej i turystyki;
4)      prowadzenie działań na rzecz ochrony środowiska oraz postawy proekologicznej społeczeństwa;
5)      wspieranie inicjatyw obywatelskich, samorządowych i innych w zakresie poprawy warunków życia i bezpieczeństwa społeczności lokalnych;
6)      działalność charytatywna;
7)      promocja województwa podkarpackiego w Polsce i zagranicą.

§ 5.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1)      organizację imprez kulturalno-rozrywkowych, w tym m.in. koncertów, biesiad, konferencji, odczytów, konkursów, warsztatów tematycznych itp.;
2)      współpracę z osobami, zespołami, stowarzyszeniami zajmującymi się działalnością kulturalną i naukową oraz udzielanie im pomocy;
3)      prowadzenie badań naukowych z dziedziny nauk humanistycznych, dotyczących lokalnych społeczności;
4)      upowszechnianie osiągnięć osób, zespołów i stowarzyszeń zajmujących się działalnością kulturalną oraz wyników badań naukowych nad lokalnymi społecznościami poprzez: środki masowego przekazu, płyty, filmy, publikację książkowe, materiały promocyjne itp.;
5)      organizację szkoleń, kursów, lekcji, wykładów dla uczniów i nauczycieli z zakresu nauk społecznych i kultury;
6)      tworzenie i zarządzanie infrastrukturą służącą rozwojowi kultury i nauki, w tym: świetlic, scen widowiskowych, bibliotek, kafejek internetowych itp.;
7)      gromadzenie, przechowywanie i dokumentowanie materiałów oraz  przedmiotów o dużym znaczeniu kulturalnym dla lokalnych społeczności;
8)      organizację imprez promujących zdrowy tryb życia, aktywny wypoczynek, m. in. turniejów, zawodów sportowych itp.;
9)      organizację obozów sportowych dla dzieci i młodzieży;
10)  tworzenie i zarządzanie infrastrukturą sportową i turystyczną służącą społeczności lokalnej oraz współpraca z osobami,  organizacjami, instytucjami, organami administracji rządowej i samorządem w zakresie jej tworzenia;
11)  organizację wycieczek krajoznawczych, wyjazdów do miejsc związanych z dziejami narodu polskiego i kultu religijnego na terenie Polski i Europy;
12)  realizację projektów, wspieranie osób, stowarzyszeń i inicjatyw obywatelskich o charakterze ekologicznym;
13)  wspieranie rozwoju infrastruktury, potencjału ludzkiego, gospodarczego i bezpieczeństwa;
14)  uczestnictwo w programach i szkoleniach mających na celu pomoc w zdobywaniu funduszy europejskich;
15)  promowanie i podejmowanie działań związanych z zastosowaniem różnego rodzaju innowacji mających na celu podniesienie poziomu życia i bezpieczeństwa społeczności województwa podkarpackiego;
16)  promowanie inicjatyw lokalnych społeczności zbieżnych z celami statutowymi Stowarzyszenia w środkach masowego przekazu, publikacjach i drukach ulotnych;
17)  promowanie województwa podkarpackiego i jego mieszkańców w Polsce i zagranicą poprzez środki masowego przekazu, publikacje książkowe, publikacje zwarte i ulotne, płyty z muzyką, dostępne formy reklamy, występy artystyczne osób i zespołów, udział w konferencjach, sympozjach oraz przez prezentację produktów lokalnych w tym rękodzieła, wyrobów kulinarnych, produktów rolnych itp.;
18)  prowadzenie działalności mającej na celu pomoc osobom biednym, chorym, ubogim i poszkodowanym w sytuacjach nadzwyczajnych, np. ciężkiej choroby, kataklizmów i klęsk żywiołowych;
19)  współpracę z  innymi podmiotami prawnymi w tym: stowarzyszeniami, organizacjami, instytucjami, organami samorządowymi i państwowymi  itp.;
20)  podejmowanie innych zgodnych z prawem przedsięwzięć, które okażą się celowe dla realizacji statutowej działalności stowarzyszenie.

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia. 

§ 6.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1)      zwyczajnych;
2)      wspierających;
3)      honorowych.

§ 7.
 1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą zostać pełnoletni obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych,  którzy złożyli pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia, zawierającą oświadczenie o znajomości statutu Stowarzyszenia, zobowiązanie do opłacania składek członkowskich i chęć realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Zarząd może odmówić przyjęcia kandydata na członka zwyczajnego Stowarzyszenia uzasadniając swą decyzję na piśmie.
 3. Decyzja Zarządu w sprawie przyjęcia nowego członka zwyczajnego jest ostateczna.

§ 8.
 1. Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą zostać pełnoletni obywatele Rzeczpospolitej Polskiej, posiadający zdolność do czynności prawnych lub osoby prawne, które złożyły deklaracją pisemną lub ustną (w obecności Zarządu lub podczas Walnego Zebrania) o wspieraniu finansowym, rzeczowym lub merytorycznym Stowarzyszenia.
 2. Zarząd może odmówić przyjęcia kandydata na członka wspierającego Stowarzyszenie uzasadniając swą decyzję na piśmie.
 3. Decyzja Zarządu w sprawie przyjęcia członka wspierającego jest ostateczna.

§ 9.
 1. Członkami honorowymi Stowarzyszenia mogą zostać osoby, które współpracowały ze Stowarzyszeniem i w sposób wydatny przyczyniły się do realizacji jego celów.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu lub przynajmniej 5 członków Stowarzyszenia.

§ 10.

Członkom zwyczajnym Stowarzyszenia przysługują następujące prawa:
1)      udziału w Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym  i posiedzeniu Zarządu;
2)      udziału w głosowaniu przy podejmowaniu decyzji podczas Walnego Zebrania;
3)      czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia;
4)      zgłaszanie wniosków i postulatów do Zarządu Stowarzyszenia;
5)      wglądu w dokumentację Stowarzyszenia po złożeniu do Zarządu pisemnej prośby wraz z uzasadnieniem;
6)      korzystania z obiektów i urządzeń Stowarzyszenia.
 
§ 11.

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek:
1)      realizacji celów Stowarzyszenia;
2)      przestrzegania postanowień Statutu oraz uchwał i zarządzeń władz Stowarzyszenia, a także wydawanych przez nie regulaminów;
3)      opłacania składek członkowskich.

§ 12.
 1. Członkom wspierającym przysługują wszystkie prawa członków zwyczajnych, za wyjątkiem biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
 2. Członek wspierający nie ma obowiązku regularnego opłacania składek członkowskich.
§ 13.
 1. Członkowie honorowi mają prawo do brania udziału w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.
 2. Członkowie honorowi nie mają obowiązku opłacania składek członkowskich.
§ 14. 

Członkostwo zwyczajne i wspierających ustaje wskutek:
1)      śmierci osoby fizycznej lub likwidacji osoby prawnej;
2)      złożenia przez członka pisemnej rezygnacji i przyjęcia jej przez Zarząd;
3)      wykluczenia przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu za naruszenie postanowień Statutu, w szczególności za nieterminowe uiszczania składki członkowskiej, bądź zachowanie niegodne członka Stowarzyszenia.

§ 15. 

Członkostwo honorowe ustaje przez pisemne zrzeczenie się lub w skutek wykluczenie decyzją Walnego Zebrania.

Rozdział IV. Władze stowarzyszenia.

§ 16.

Władzami Stowarzyszenia są:
1)      Walne Zebranie;
2)      Zarząd;
3)      Komisja Rewizyjna.

§ 17.
 1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa trzy lata.
 2. Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów
 3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, chyba że dalsze zapisy statutu stanowią inaczej.
 4. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany o wakujące stanowisko w drodze kooptacji przez organ, który uległ zmniejszeniu.

§ 18.
 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu uczestniczą z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni i wspierający oraz z głosem doradczym członkowie honorowi i zaproszeni goście.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd po zakończeniu roku kalendarzowego, nie później niż do 15 lutego kolejnego roku.
 4. O terminie Walnego Zebrania Zarząd powiadamia członków uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu na piśmie lub pocztą internetową, co najmniej 7 dni przed terminem Walnego Zebrania. Zawiadomienie o Walnym Zebraniu powinno zawierać miejsce, datę i porządek obrad.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd z inicjatywy własnej, Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.
 6. O terminie Nadzwyczajnego Zebrania członków uprawnionych do wzięcia w nim udziału powiadamia Zarząd na piśmie lub pocztą internetową, co najmniej 3 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zebrania podając miejsce, datę i porządek obrad.
 7. Walne Zebranie ma zdolność do podejmowania uchwał, jeżeli przybyło na nie, co najmniej połowa członków Stowarzyszenia uprawnionych do uczestnictwa z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu. W przypadku, kiedy liczba członków przybyłych na Walne Zebranie będzie mniejsza od wskazanej w zdaniu poprzedzającym, Zarząd może ponownie zwołać Walne Zebranie z takim samym porządkiem dziennym wyznaczając jego termin na 30 min. po pierwszym terminie. Uchwały podjęte na Walnym Zebraniu odbytym w drugim terminie są ważne, tylko wtedy, gdy wzięło w nich udział, co najmniej 10 członków uprawnionych do uczestnictwa z głosem stanowiącym.
 8. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, za wyjątkiem spraw dotyczących, zmian statutu i likwidacji Stowarzyszenia.
 9. W imieniu członków wspierających będących osobą prawną na Walnym Zebraniu występują ich przedstawiciele.
§ 19. 

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1)      określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;
2)      wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
3)      przyjmowanie corocznego sprawozdania Zarządu i udzielania mu absolutorium;
4)      uchwalanie budżetu i wysokości składki członkowskiej;
5)      nadawanie i odbieranie członkostwa honorowego;
6)      rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia, w tym odwołań od decyzji Zarządu;
7)      podejmowanie uchwał w kwestii zmiany Statutu;
8)      podjęcie uchwały o likwidacji Stowarzyszenia i rozdysponowania jego majątku;
9)      podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 20.
 1. Zarząd liczy od trzech do pięciu członków w tym: prezesa, wiceprezesa i skarbnika.
 2. Zarząd jest powołany przez Walne Zebranie do kierowania działalnością Stowarzyszenia zgodnie z jego uchwałami.
 3. Na pierwszym posiedzeniu nowo wybrany Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesa i skarbnika.
 4. W trakcie trwanie kadencji skład Zarządu może zostać przez niego powiększony w drodze  kooptacji i może liczyć maksymalnie pięciu członków.
§ 21.

Do kompetencji Zarządu należy:
1)      reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
2)      realizacja postanowień Walnego Zebrania;
3)      prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia;
4)      sporządzanie planu pracy i budżetu;
5)      sprawowanie nadzoru nad majątkiem stowarzyszenia;
6)      zwoływanie Walnego Zebrania;
7)      udostępnianie dokumentacji Stowarzyszenia Komisji Rewizyjnej;
8)      przyjmowanie nowych członków zwyczajnych i wspierających;
9)      występowanie do Walnego Zebrania z wnioskiem o pozbycie członkostwa;
10)  podejmowanie decyzji o całkowitym lub częściowym zwolnieniu z opłaty członkowskiej;
11)  prowadzenie i odpowiadanie za dokumentację Stowarzyszenie, chyba, że dalsze zapisy statutu stanowią inaczej.

§ 22.
 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
 2. Posiedzenia zwołuje Prezes.
 3. Posiedzenie Zarządu musi być protokołowane w formie pisemnej i podpisane przez wszystkich obecnych na posiedzeniu.
 4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa.

§ 23.
 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób wybranych podczas Walnego Zebrania.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej na pierwszym swym posiedzeniu wybierają spośród siebie Przewodniczącego.
 4. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący, o czym z siedmiodniowym wyprzedzeniem informuje pozostałych członków Komisji.
 5. Posiedzenie komisji jest ważne, jeśli uczestniczyło w nim, co najmniej 2 członków.
 6. Podejmowane decyzji zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku, gdy w głosowaniu wzięło udział dwóch członków, a ich głosy są różne, decyduje głos Przewodniczącego.
 7. Komisja może dokooptować do swego składu jedną osobę spośród członków zwyczajnych.

§ 24.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1)      przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia;
2)      kontrola dokumentacji Zarządu może być przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną w każdym momencie. Zarząd musi zostać powiadomiony o planowanej kontroli pisemnie, na 7 dni przed jej terminem;
3)      sporządzanie pisemnych sprawozdań z kontroli rocznej i doraźnej oraz przedstawianie ich podczas Walnego Zebrania;
4)      składanie wniosków o udzielenie Zarządowi absolutorium przez Walne Zebranie;
5)      prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji Komisji Rewizyjnej.

Rozdział V. Majątek Stowarzyszenia.

§ 25.

Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
1)      składek członkowskich;
2)      darowizn, spadków, zapisów;
3)      dotacji;
4)      grantów;
5)      ofiarności publicznej.

§ 26.

Środki pieniężne Stowarzyszenia muszą być przechowywane na jego koncie bankowym.

§ 27.

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania oświadczeń w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

Rozdział VI. Postanowienia końcowe. 

§ 28.
 1. Z wnioskiem o zmianę statutu może wystąpić Zarząd, Komisja Rewizyjna lub co najmniej 1/3 działających razem członków Stowarzyszenia.
 2. Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności większości członków z głosem stanowiącym.
 § 29.

 1. Z wnioskiem o rozwiązanie Stowarzyszenia może wystąpić Zarząd lub co najmniej 10 członków Stowarzyszenia działających razem. Wniosek musi zostać złożony na piśmie.
 2. Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności większości członków z głosem stanowiącym.
 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie określa sposób likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
§ 30.
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.
 2.